Новини

Конференция на тема „Обновената директива относно енергийните характеристики на сградите – възможности и предизвикателства на 15 май 2024г. в гр. София

15/05/2024

Специалисти от „Диамант БГ“ ЕООД взеха участие в конференция на тема „Обновената директива относно енергийните характеристики на сградите – възможности и ...

BG-RRP-4.021 „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ”, С ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

14/03/2024

На 12.03.2024г бяха обявени крайните резултати от класирането на всички подадени проектни предложения по процедура BG-RRP-4.021 „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ”, С ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА ...

BG-RRP-4.024 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП II

01/03/2024

От днес - 01.03.2024 г. Програмата за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради по механизма за устойчивост и развитие(МВУ) към Европейската комисия беше удължена за втори път след повишен интерес през месец февруари - до 28.03.2024г.

Открита процедура BG-RRP-4.028 - ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ - ПОКАНА 2

05/01/2024

Открита процедура BG-RRP-4.028 - ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ - ПОКАНА 2 На 02.01.2024г. стартира прием на предложения за изпълнение на инвестиции по процедура „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ“, С ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ /ПОКАНА 2/.

Oткрита процедура BGENERGY-2.003 - „Енергийна ефективност в индустрията“

19/07/2022

По процедурата се предвижда предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за извършване на мерки за енергийна ефективност, с които да се постигне повишаване на ефективността на индустриалните процеси в производството и конкурентоспособността на българските предприятия. Начален ...

ЕС иска да възстанови единния пазар за строителни материали, за да насърчи обновяването на сградите

05/04/2022

ЕС иска да възстанови единния пазар за строителни материали, за да насърчи обновяването на сградите ЕС иска да възстанови единния пазар за строителни материали, за да насърчи ...

Важно за земеделските стопани: Трябва ли енергиен одит по подмярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства”

22/06/2021

На 19 април 2021 беше може да се кандидатства по процедура  № BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г..  По ...

Изтече приема по проект „ПРОДУКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ“ и „ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ”

11/02/2021

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове:

Започна прием по мярката за инвестиции във винарни

11/02/2021

ДФ „Земеделие” започна  от 1 февруари 2021 г.  приема на документи по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. До 19 февруари 2021 г. ще се приемат заявления за предоставяне на финансова помощ. ...