Подобряване на енергийната ефективност е една от главните цели на България.

На първо място за да направи икономиката си конкурентно способна спрямо западните икономики и на второ място за да изпълни поетите ангажименти към ЕС за намаляване на вредните емисии изхвърляни в атмосферата.

Понижаване на енергопотребление­то с помощта на точни методи

за спестяване на енергия е една от главните цели на Енергийната стратегия на Република България. За постигане на индикативните цели е взето под внимание големия потенциал за икономия, който има сградния фонд в страната ни.

Обследване на сгради за енергийна ефективност

Фирма “ДИАМАНТ БГ” ЕООД е лицензирана от Агенцията за енергийна ефективност за обследване и сертифициране на сгради

Имаме над 10 години опит в областта на енергийната ефективност.

  • Изготвяме доклади за оценка на съответствие за енергийна ефективност на инвестиционни проекти.
  • Изготвяме енергийни паспорти.
  • Обследваме за енергийна ефективност на съществуващи и нови сгради.
  • Сертифицираме сгради за енергийна ефективност.
Виж повече

Статии

Диамант БГ подкрепя GATE - новия институт за големи данни

Диамант БГ подкрепя GATE - новия институт за големи данни

София скоро ще стане дом на Център за върхови постижения в областта на големите данни и изкуствения интелект – Института “Големи данни в полза на интелигентно общество” (GATE). Това е мащабен проект, финансиран от европейската програма за научни изследвания и иновации “Хоризонт 2020” и съфинансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Центърът ще е обединяващо звено за всички заинтересовани от големите данни: университетите, правителствените структури, икономиката, индустрията, гражданското общество. Така ...

Прочети