Новини

Открита процедура BG06RDNP001-7.020 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2.

22/07/2022

По процедурата се подпомагат проектни предложения, които допринасят за постигане на целите по подмярката насочени към насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони.

Начален срок: 22.07.2022 г. 18:00 ч.

Краен срок: 25.11.2022 г. 23:59 ч.
https://eumis2020.government.bg/bg/s/5f786d6b-c0aa-4d96-aa29-6cfa458d99fb/Procedure/Info/a704426e-fecd-480f-a9c4-045b15ddf9a4