Енергийна ефективност за системи за външно изкуствено осветление

Извършване на обследване за енергийна ефективност на системи за външно изкуствено осветление

Обследването за енергийна ефективност се извършва чрез системен подход и методи за определяне, остойностяване и анализиране на енергийните потоци и разходи при производството на стоки и предоставянето на услуги въз основа на информация за енергийното потребление за предходен тригодишен период и данни от измервания, извършени в хода на обследването.

Обследването за енергийна ефективност на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление се извършва най-малко веднъж на всеки 4 години.

Срокът за извършване на следващо обследване започва да тече от датата на приемане на резултатите от предходното обследване.

Ново обследване се извършва задължително преди изтичане на срока от 4 години, съответно на:

  • системи за външно изкуствено осветление – една година след извършени промени в инсталацията (подмяна на осветителни тела, промяна на схемите за осветление и/или енергозахранване) или когато са променени изискванията към осветеността на осветявания обект.

Резултатите от обследването се отразяват в доклад и резюме.