Енергийна ефективност за сгради

Изготвяне на проект по част "Енергийна ефективност"

Част 'Енергийна ефективност" е неразделна част на инвестиционния проект (във фаза идеен, технически и работен проект), въз основа на който се издаваразрешение за строеж на сгради с изискване за поддържане на микроклимат с определени параметри.
Част "Енергийна ефективност" се изготвя за нови жилищни сгради, сгради за обществено обслужване, както и при реконструкция, обновяване, основен ремонт, преустройство, надстрояване и пристрояване на съществуващи жилищни и нежилищни сгради за обществено обслужване, нови производствени сгради (като част от промишлена система) или при основен ремонт, реконструкция или основно обновяване на съществуващи производствени сгради, за които се изисква поддържане на микроклимат с определени параметри.
Изчисленията в част "Енергийна ефективност" се извършват съгласно методиката на Наредба №7 за енергийна ефективност на сгради. В проекта се пресмята интегриран показател за енергийна ефективност в сградата, изразен като специфичен годишен разход на първична енергия в kWh/m2 годишно за отопляване, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди, потрeбяващи енергия, на един квадратен метър от общата кондиционирана площ на сградата.Определя се енергийния клас на сградата според енергопотреблението на годишна база и функционалнотоѝ предназначение.

Изготвяне на проект по част "Отопление, вентилация и климатизация"

Проектът по част "ОВК" (Отопление, вентилация и климатизация) е част на инвестиционния проект.
Изготвя се за нова сграда или при преустройство на съществуващ обект. Проект по част ОВКе необходим при изгражданена нови илиреконструкцияна съществуващи инсталации за отопление, вентилация и климатизация. 
В проекта по част "ОВК" се предвиждат решения за осигуряване нормативните параметри  по отношение на микроклимат, шум, вибрации.
Планира се изграждането на отоплителна, вентилационна и климатична инсталации, сподробно разписани характеристики, местоположение и функционалност, в зависимост от съответния обект. Разяснява се, как следва да се изпълни битовото горещо водоснабдяване. Дават се подробни предписания за експлоатацията на проектираните инсталации и се представя точна спецификация на необходимите материали и съоръжения.

Изготвяне на сертификати за проектни енергийни характеристики

Сертификатът за проектни енергийни характеристики е част от необходимите документи (също както и техническия паспорт, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и т.н.), съгласно ЗУТ, въз основа на които се издава Акт 16 / Удостоверение за въвеждане в експлоатация на сградата.

Сертификатът за проектни енергийни характеристики удостоверява енергийните характеристики на нова сграда преди въвеждането ѝ в експлоатация, включително нивото на потребление на енергия и съответстващия му клас по скалата на класовете на енергопотребление от НАРЕДБА №Е-РД-04-1 от 22.01.2016г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, по чл. 31, ал. 3 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), съобразени с изискванията за нови сгради.

Изготвяне на оценка за съответствие на част "Енергийна ефективност" на инвестиционния проект:

За всяка част "Енергийна ефективност" на инвестиционния проект, задължително се изготвя доклад от оценка за съответствие на част "Енергийна ефективност". 
Оценката за съответствие на част "Енергийна ефективност" включва преглед и проверка на данните свързани с външните и вътрешните климатични условия, свързани с функционалното предназначение на сградата, специфичните режими на отопление/охлаждане и вентилация в зависимост от експлоатационните режими на сградата и др. Проверката включва  и обхвата и съдържанието на направените изчисления на енергопреобразуващите и енергопреносните свойства на ограждащите конструктивни елементи, на енергопотреблението на процесите за отопление, климатизация, вентилация, подгряване на вода, осветление и др.

Обследване за енергийна ефективност на сгради в експлоатация

Обследването за енергийна ефективност на сгради в експлоатация има за цел да установи нивото на потребление на енергия, да определи специфичните възможности занамаляването му и да препоръча мерки за повишаване на енергийната ефективност.
С обследването за енергийна ефективност на сграда в експлоатация се установява нормализираното (базово) потребление на енергия на сграда при съществуващото ѝ състояние към момента на обследването, определят се специфичните възможности занамаляване на нормализираното потребление на енергия при гарантирано поддържане нанормативните параметри на микроклимата, извършва се техническа и икономическаоценка на мерките за повишаване на енергийната ефективност на сградата.

Обследването за енергийна ефективност на сграда в експлоатация има за предмет:

 • идентификация на сградните ограждащи конструкции и елементи и системите за осигуряване на микроклимата, измерване и изчисляване на енергийните характеристики, анализ и определяне на потенциала за намаляване на разхода на енергия;
 • разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност;
 • технико-икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната ефективност и на съотношението "разходи-ползи";
 • оценка на емисиите CO2, които ще бъдат спестени в резултат на прилагането на мерки за повишаване на енергийната ефективност;
 • анализ на възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници за доказване на техническа възможност и икономическа целесъобразност; анализът на възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници е част от оценката на показателите за годишен разход на енергия в сградата.

Обследването завършва с доклад, резюме и с издаване на сертификат за енергийни характеристики на сградата. 
Сертификатът за енергийни характеристики на сграда в експлоатация е със срок на валидност до 10 години.
Въз основа на издаденият Сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, сградата може да бъде освободена от данък сгради по ЗМДТ за максимален срок до 10 години.

Проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли

На проверка за енергийна ефективност подлежат всички водогрейни котли в експлоатация в зависимост от вида на използваното гориво и номиналната им мощност, както следва:

 • на течно или твърдо гориво с номинална мощност от 20 до 100 kW, включително;
 • на течно или твърдо гориво с номинална мощност над 100 kW;
 • на природен газ с номинална мощност над 100 kW.

За водогрейни котли със срок на експлоатация над 15 години проверката за енергийна ефективност включва и еднократна оценка на отоплителната инсталация.

Основните задачи на проверката за енергийна ефективност на водогрейните котли са:

 • оценяване съответствието на съществуващата настройка, експлоатация и поддръжка на котела с изискванията на производителя;
 • оценяване на действителните енергийни характеристики на котела;
 • изготвяне на препоръки за възможни подобрения на енергийните характеристики на котела за намаляване на потреблението на използваните енергийни ресурси и емисиите въглероден диоксид;
 • осигуряване на информация за съставяне и поддържане на база данни за състоянието на водогрейните котли.

Резултатите от проверката за енергийна ефективност на водогрейни котли се отразяват в "Доклад от проверка за енергийна ефективност на водогреен котел".
В доклада се записват изчислената топлинна мощност на котела и използваната топлотворна способност на горивото.

Проверка за енергийна ефективност на климатични инсталации в сгради

На проверка за енергийна ефективност подлежат климатичните инсталации с номинална електрическа мощност над 12 kW.

Основните задачи на проверката за енергийна ефективност на климатичните инсталации са:

 • оценяване съответствието на системите с първоначалния проект и с последващите реконструкции, както и с действителните изисквания и настоящото състояние на сградата;
 • оценяване на съществуващата настройка, експлоатация и поддръжка на системите с изискванията на производителя;
 • оценяване на действителните енергийни характеристики на климатичните инсталации;
 • изготвяне на препоръки за възможни подобрения на енергийните характеристики на инсталациите за намаляване на потреблението на използваните енергийни ресурси и емисиите въглероден диоксид;
 • осигуряване на информация за съставяне и поддържане на база данни за състоянието на климатичните инсталации.

Резултатите от проверката за енергийна ефективност на климатични инсталации в сгради се отразяват в "Доклад от проверка за енергийна ефективност климатични инсталации в сгради".

Оценка на енергийните спестявания на сгради

Оценката за постигнати енергийни спестявания в сграда се изготвя при условията и реда на НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22.01.2016г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради и има за цел да удостовери количеството спестенаенергия в резултат на изпълнени енергоспестяващи мерки в сградата.
С оценката на енергийни спестявания се доказват действително постигнати спестявания на енергия в резултат на изпълнението на една или повече мерки за повишаване на енергийната ефективност в сградите.

Оценката за постигнати енергийни спестявания в сграда може да бъде извършена за:

 • изпълнен пакет от комбинирани енергоспестяващи мерки, препоръчан с обследване за енергийна ефективност, независимо от броя на мерките в пакета, или
 • изпълнена единична мярка, чийто ефект от прилагането ѝ не е оценен с обследване.

Въз основа на направената оценка на енергийните спестявания на сградата се изготвя "Протокол от оценка на постигнати енергийни спестявания в сграда", който е основание за издаване на Удостоверение за енергийни спестявания от АУЕР (Агенция за устойчиво енергийно развитие).