Енергийна ефективност за сгради

Изготвяне на проект по част "Енергийна ефективност"

16/02/2021

Част 'Енергийна ефективност" е неразделна част на инвестиционния проект (във фаза идеен, технически и работен проект), въз основа на който се издаваразрешение за строеж на сгради с изискване за поддържане на микроклимат с определени параметри. Част "Енергийна ...

Изготвяне на проект по част "Отопление, вентилация и климатизация"

17/02/2021

Проектът по част "ОВК" (Отопление, вентилация и климатизация) е част на инвестиционния проект. Изготвя се за нова сграда или при преустройство на съществуващ обект. Проект по част ОВКе необходим при изгражданена нови илиреконструкцияна съществуващи инсталации за отопление, ...

Изготвяне на сертификати за проектни енергийни характеристики

15/02/2021

Сертификатът за проектни енергийни характеристики е част от необходимите документи (също както и техническия паспорт, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и т.н.), съгласно ЗУТ, въз основа на които се издава Акт 16 / Удостоверение ...

Изготвяне на оценка за съответствие на част "Енергийна ефективност" на инвестиционния проект:

17/02/2021

За всяка част "Енергийна ефективност" на инвестиционния проект, задължително се изготвя доклад от оценка за съответствие на част "Енергийна ефективност".  Оценката за съответствие на част "Енергийна ефективност" включва преглед и проверка на ...

Обследване за енергийна ефективност на сгради в експлоатация

15/02/2021

Обследването за енергийна ефективност на сгради в експлоатация има за цел да установи нивото на потребление на енергия, да определи специфичните възможности занамаляването му и да препоръча мерки за повишаване на енергийната ефективност. С обследването за енергийна ефективност на сграда в ...

Проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли

15/02/2021

На проверка за енергийна ефективност подлежат всички водогрейни котли в експлоатация в зависимост от вида на използваното гориво и номиналната им мощност, както следва: на течно или твърдо гориво с номинална мощност от 20 до 100 kW, включително; на течно или твърдо ...

Проверка за енергийна ефективност на климатични инсталации в сгради

13/02/2021

На проверка за енергийна ефективност подлежат климатичните инсталации с номинална електрическа мощност над 12 kW. Основните задачи на проверката за енергийна ефективност на климатичните инсталации са: оценяване съответствието на системите с първоначалния проект и с ...

Оценка на енергийните спестявания на сгради

12/02/2021

Оценката за постигнати енергийни спестявания в сграда се изготвя при условията и реда на НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22.01.2016г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради и има за цел да удостовери количеството спестенаенергия в резултат на ...