Енергийна ефективност за сгради

Изготвяне на проект по част "Енергийна ефективност"

16/02/2021

Част 'Енергийна ефективност" е неразделна част на инвестиционния проект (във фаза идеен, технически и работен проект), въз основа на който се издаваразрешение за строеж на сгради с изискване за поддържане на микроклимат с определени параметри. Част "Енергийна ...

Изготвяне на сертификати за проектни енергийни характеристики

17/10/2023

Сертификатът за проектни енергийни характеристики е част от необходимите документи, съгласно ЗУТ (също както и техническия паспорт, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и т.н.), въз основа на които се ...

Изготвяне на оценка за съответствие на част "Енергийна ефективност" на инвестиционния проект:

17/02/2021

За всяка част "Енергийна ефективност" на инвестиционния проект, задължително се изготвя доклад от оценка за съответствие на част "Енергийна ефективност".  Оценката за съответствие на част "Енергийна ефективност" включва преглед и проверка на ...

Обследване за енергийна ефективност на сгради в експлоатация

15/02/2021

Обследването за енергийна ефективност на сгради в експлоатация има за цел да установи нивото на потребление на енергия, да определи специфичните възможности занамаляването му и да препоръча мерки за повишаване на енергийната ефективност. С обследването за енергийна ефективност на сграда в ...

Проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли

15/02/2021

На проверка за енергийна ефективност подлежат всички водогрейни котли в експлоатация в зависимост от вида на използваното гориво и номиналната им мощност, както следва: на течно или твърдо гориво с номинална мощност от 20 до 100 kW, включително; на течно или твърдо ...

Проверка за енергийна ефективност на климатични инсталации в сгради

13/02/2021

На проверка за енергийна ефективност подлежат климатичните инсталации с номинална електрическа мощност над 12 kW. Основните задачи на проверката за енергийна ефективност на климатичните инсталации са: оценяване съответствието на системите с първоначалния проект и с ...

Оценка на енергийните спестявания на сгради

12/02/2021

Оценката за постигнати енергийни спестявания в сграда се изготвя при условията и реда на НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22.01.2016г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради и има за цел да удостовери количеството спестенаенергия в резултат на ...