Енергийна ефективност за промишлени системи

Извършване на обследване за енергийна ефективност на предприятия, промишлени системи

Обследването за енергийна ефективност се извършва чрез системен подход и методи за определяне, остойностяване и анализиране на енергийните потоци и разходи при производството на стоки и предоставянето на услуги въз основа на информация за енергийното потребление за предходен тригодишен период и данни от измервания, извършени в хода на обследването.

Обследването за енергийна ефективност на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление се извършва най-малко веднъж на всеки 4 години.

Срокът за извършване на следващо обследване започва да тече от датата на приемане на резултатите от предходното обследване.

Ново обследване се извършва задължително преди изтичане на срока от 4 години, съответно на:

  • промишлени системи – една година след извършени основни промени в технологичното оборудване и/или производствените системи, промяна на горивната база и начина на преобразуване на енергия.

Резултатите от обследването се отразяват в доклад и резюме.

Оценка на енергийните спестявания в предприятие, промишлена система

Оценката на енергийните спестявания в предприятие, промишлена система има за цел да докаже постигнатите енергийни спестявания в резултат на изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност.

Оценката на енергийните спестявания в предприятие, промишлена система служи за издаване на удостоверения за енергийни спестявания при условията и по реда на НАРЕДБА № Е-РД-04-05 от 8 септември 2016г. по чл. 18, ал. 2 ЗЕЕ.