Новини

Проект за изменение на Наредба № 7 за енергийна ефективност на сгради

21/06/2017

В сайта на МРРБ е публикуван проект за изменение на Наредбата за енергийната ефективност на сградите.
 

Съгласно обявения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради, публикуван на 20 юни 2017 на страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (виж повече тук), се предвиждат промени в наредбата.

 

МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА

1) Приемането на нормативния акт се налага от необходимостта Наредба № 7 от 2004 г. да бъде приведена в съответствие с измененията на ЗЕЕ от месец декември 2016 г.

2) Необходимост от регламентиране на допустимо отклонение от стойностите на референтните стойности на коефициентите на топлопреминаване през ограждащите елементи на сградите с аргумент за по-точно прилагане на наредбата.

3) Необходимост от уточняване на понятието "потребна енергия" при различните приложения на генерирането на енергия в сградите (и отразяване на все по-широкото използване на термопомпите).

4) Необходимост от редакционни промени - допълнени са изискванията за разработване на част „Енергийна ефективност“ по отношение на изискващата се проектантската правоспособност на лицата, които разработват тази проектна част, постигане на терминологично съответствие, допълване на списъка на стандартите и др.
 

ИЗМЕНЕНИЯ (извадка)

1) § 1. в чл. 1, ал. 3 замества § от 1 до 7 с обобщението "(Наредбата не се прилага за) сградите, които попадат в изключенията по чл. 38, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност");

2) Коригира се позоваването на наредби и стандарти с остарели наименования с актуалните такива:

3) В чл. 4, ал. 3, т. 5 думите "климатичните инсталации" се заменят със "системите за климатизация".

4) В чл. 6, ал. 1, т. 4, касаеща клас на енергопотребление А+, се отменя;

5) В чл. 7 се прецизира изказа, касаещ третирането на зоните със смесено предназначение (различни топлинни зони) на територията на сградите

6) Чл. 13а. се изменя така: "Стойностите на коефициентите на топлопреминаване през ограждащи елементи, граничещи с външен въздух на нови сгради и в местата на обновяване/ремонт/реконструкция на съществуващи сгради, извън случаите по чл. 4, ал. 6, не може да надвишават с повече от 10 на сто посочените референтни стойности в таблица 1 и в таблица 2.".

7) Чл. 25:

- ал. 1, т. 3 се уточнява, че променените енергийни х-ки при реконструкция над 25% са за ограждащите елементи и/или енергийни характеристики на системите за поддържане на микроклимата в сградата.

- ал. 4, самостоятелна част "Енергийна ефективност" може да се изработи, стига да е предвидена със заданието за проектиране.

- Създава се ал. 5, според която когато не се възлага изработване на самостоятелна част "Енергийна ефективност" изчисленията на техническите показатели по чл. 4, ал. 5 и 6 се прилагат към част "Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация", а когато проектът не включва и такава част, изчисленията се прилагат към част "Архитектурна".

8) В чл. 26, ал.1 и В чл. 27а, ал. 2, т. 3 във фразата "проектен сертификат за енергийни характеристики", думата "проектен" се заличава, а след фразата се добавя "на нова сграда" (по реда на ЗЕЕ).

- В чл. 26, ал.3 : се прецизира, че интегрираният показател е "специфичен годишен разход на първична енергия в kWh/m2“ кондиционирана площ на сградата"

9) В чл. 27, "отопляема/охлаждана площ и обем“ се прецезират с „отопляема площ, площ на охлаждания обем, кондиционирана площ, брутен и нетен обем". А в ал.2 се допълва изискването  част ЕЕ, на фаза технически и работен проект, да съдържа всички данни, необходими за попълване на образеца и издаване на сертификат за енергийни характеристики на нова сграда. В ал. 4 се допълва, че "Оценката за съответствие с изискването за енергийна ефективност може да се извърши и като част от комплексния доклад по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ, когато е изпълнено условието на чл. 142, ал. 11 от ЗУТ.".

10) В Допълнителните разпоредби са коригирани и разширени някои определения:

- "нетна потребна енергия”, изключва изискването за осигуряване на нормативни параметри;

- "потребна енергия" става"брутна потребна енергия" и дефиницията ѝ се променя;

- "нова сграда" се нарича всяка новоизградена сграда до 6 години от въвеждането ѝ в експлоатация.

- внасят се промени в понятията за "промишлена система", "основен ремонт".

11) В приложение № 3 към чл. 5 "Методика за изчисляване на показателите за разход на енергия и на енергийните характеристики на сгради", текстът към т. 3.1. "Общи положения" се изменя.

12) В "Преходни и заключителни разпоредби" се допълва обяснителният текст за това къде наредбата се прилага и къде не.