Новини

Изтече приема по проект „ПРОДУКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ“ и „ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ”

11/02/2021

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020).