Новини

Важно за земеделските стопани: Трябва ли енергиен одит по подмярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства”

22/06/2021

На 19 април 2021 беше може да се кандидатства по процедура  № BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.. 

По нея финансиране могат да получат земеделски стопани и групи или организации на производители, признати от министъра на земеделието, храните и горите.  Целта на мярката е да се повиши конкурентоспособността на земеделието в Република България по няколко направления, включително повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства. 

За да се възползвате в максимална степен от отпуснатите средства, не е нужно да правите енергиен одит, а да насочите усилията си в друга посока, ако сте решили да инсталирате фотоволтаични панели: 

Стъпка 1: Свързвате се в фирма за проектиране на фотоволтаични централи и обсъждате възможните варианти за инсталиране на такива мощности във вашето стопанство. 
Стъпка 2: Вземате товаров график от доставчика Ви на електроенергия. 
Стъпка 3: Обсъждате с проектиращата фирма каква е реалната Ви консумация и към какво се стремите за кандидатстване по проекта. След оценка на потенциала Ви ще получите отговор до колко процента от финансирането може да достигнете. 

Ако сте удовлетворени от резултата, преминавате към проектиране и последващи разрешения според законовата рамка за тази дейност. Пълна информация за мярката може да научите тук >>>

Какво още е важно да знаете:  Не ви трябва енергиен одит, за да докажете енергийни спестявания. Няма такова изискване по настоящата програма.  Не възлагайте на енергийни одитори или други фирми изготвяне на Анализ, удостоверяващ изпълнението на условията за ВЕИ.

Ще загубите само финансови средства. Необходима ви е фирма за проектиране на фотоволтаични централи или електро проектант, вписан в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП). 

Ако имате още въпроси по изпълнение на подмярка 4.1 в частта ѝ за енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници, можете да се свържете с нас на тел.  0878 876 802