Новини

Политика за защита на личните данни

22/05/2019

Защита на личните данни

"Диамант БГ" ЕООД защитава личната ви информация. Чрез използването на Уебсайта вие се съгласявате да се придържате към нашата Декларация за поверителност.

Как събираме и използваме личните ви данни

Ние събираме и използваме вашите данни, за да предоставим услуги (като отговорим на зададени въпроси и за изпращане на готови обекти) и за да ви позволи по-лесно да споделите своя опит (чрез формата за контакт). Ние съхраняваме информацията, съгласно изложените условия. Извън случаите и при условията, посочени по-долу, ние не продаваме, не даваме под наем и не разгласяваме по какъвто и да е начин вашите лични данни на трети лица.

"Диамант БГ" ЕООД изрично събира в различни моменти няколко типа данни от вас, включително, но без да се ограничава до следните: информацията, която сами ни предоставяте; кореспонденцията, която водим с вас; вашия IP адрес и URL адреса на последната заредена страница; също съхраняваме бисквитки на вашия твърд диск, които събират ограничени количества данни.

Предоставена информацията

Диамант БГ ЕООД събира главно тези данни, които вие сами споделите с нас на Уебсайта.

 

Информацията се предоставя доброволно от потребителите и се използва от нас само до степента, необходима, за да се предаде информация за новости и предстоящи събития или за да получи потребителят обратна връзка по отношение на сайта. Събраната информация се използва изключително за изпълняване на заявките на потребителите или за да се отговори на тяхно запитване. Ние разглеждаме тази информация като поверителна и не я използваме за други цели, не я продаваме, нито я разкриваме на трети лица (с изключение на външни куриери, доколкото е необходимо, за да се осъществи доставянето на поръчката, така както е поискана от потребителя).

Кореспонденция

Ние може да запазим информация, която ни предоставяте, когато се свързвате с нас чрез електронна или стандартна поща, или чрез друга форма на комуникация, и да я използваме, за да отговорим на вашето запитване и/или да изпратим новини или друга информация, свързана с фирмата. Адресът на електронната ви поща и пощенският ви адрес никога не се продават, не се отдават под наем, нито се разкриват по друг начин на трети лица- освен при условията, описани тук.

URL и IP адрес

Подобно на много други сайтове, е възможно да съберем информация за това как нашите потребители използват и се придвижват в Уебсайта. Също така може да използваме вашия IP адрес за диагностициране на проблеми с нашия сървър, за администриране на Уебсайта, за анализ на тенденции, проследяване на движението на посетителите и за събиране на обща демографска информация, която да ни помогне да установим посетителските предпочитания.

Бисквитки

Бисквитките са малки текстови файлове, които съдържат данни, изпратени от даден сайт, и се съхраняват на твърдия диск на вашия компютър с цел записване на вашите предпочитания.

Уебсайтът използва бисквитки, за да осигури подобрена функционалност (например това потребителското име и парола да излизат по подразбиране) и за да обобщи данните за трафика (например кои страници са най-посещавани). Доколкото тези бисквитки може да се асоциират с лична информация, ние не свързваме тази информация с получените кликстрийм данни. Възможно е Уебсайтът да запише също ограничена информация (като URL адреса на последната поискана от потребителя страница) за посещенията на Уебсайта. Диамант БГ може да използва събраните данни за анализ на трафика на сайта и да извършва периодична поддръжка на системата. Вие разполагате с много възможности за настройване на събираната от бисквитките информация. Всички големи браузъри позволяват да блокирате или изтривате бисквитки от системата на вашия компютър. За повече информация относно бисквитките и как да ги настроите, прочетете в раздела за неприкосновеност на личните данни на вашия интернет браузър (privacy settings).

Ограничения за разкриване на информация на трети страни

Диамант може да разкрие цялата информация (описана по-горе), която събира, както е посочено по-горе и в съответствие с условията, посочени в този раздел. Ние не разкриваме лична информация за вас на трети лица, за тяхна лична употреба, освен ако: (1) вие поискате или разрешите разкриването; (2) сме задължени да предоставим тази информация по силата на закона (например в резултат на заповед за обиск, призовка или съдебно разпореждане) или с цел да за защитим нашите права, собственост или сигурност, или правата, собствеността или безопасността на нашите служители или други хора; (3) информацията се предоставя на нашите сътрудници, търговци или доставчици на услуги, които изпълняват дейности от наше име, като например нашият доставчик на куриерски услуги; или (4) за справяне с извънредни ситуации или природни бедствия.

Нашите мерки за сигурност за защита на информацията

За да защити по-добре неприкосновенността на информацията и вашите лични данни, които изпращате при използване на Уебсайта, Диамант БГ поддържа физически, технически и административни предпазни мерки. Ние постоянно актуализираме и тестваме нашата технологична система за сигурност. Ние ограничаваме достъпа до вашата лична информация и я споделяме само с онези служители на Диамант БГ ЕООД, които трябва да знаят тази информация, за да ви предоставят подходяща помощ или услуги. В допълнение, ние обучаваме нашите служители за важността на съхраняване на поверителността и сигурността на вашата информация. Ние се ангажираме да предприемем подходящи дисциплинарни мерки, за да наложим на нашите служители задълженията за спазване на поверителността.


Подробно описание на използваните от нас процедури по получаване, обработване и съхранение на личните данни са изяснени са във вътрешните ни правила по ЗЗЛД.

Прилагането на Общия регламент на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни- Общ регламент относно защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), също е описано във Вътрешните правила на фирма Диамант БГ за управление на личните данни.

 

За допълнителна информация и подробности относно предлаганите услуги моля попълнете формата за контакт или се свържете с нас на посочените телефони. 


Може да намерите Комисията за защита на личните данни на следния адрес:
https://www.cpdp.bg/, гр. София 1592, бул. "проф. Цветан Лазаров" №2,
телефон Деловодство: 02/91-23-555,

Електронна поща: kzld@cpdp.bg