Новини

Обнародване на промените в Наредба №7 за ЕЕ на сградите.

22/11/2017

На 21.11.2017г., с обнародването си в „Държавен вестник“ влиза в сила изменената Наредба 7.

Някои от акцентите в допълнения текст са следните:

1) Според промените в чл. 6, ал.1, т.3, изрично се посочва, че за „близко до нулата потребление на енергия“ трябва да е изпълнено „условието за минимален дял на енергията от ВИ, съгласно §1, т.31 от допълнителните разпоредби на наредбата.“, а точка 4 се отменя изцяло, с която се премахва клас на потребление на сгради А+.

2) Според промените в чл. 7, ал.1, „Съответствието по чл. 6, ал. 1 за сграда с едно функционално предназначение, в която са обособени повече от една топлинни зони, определени по правилата в приложение № 3 към чл. 5, се установява по скалата за съответната категория, към която сградата принадлежи“ С което предназначението на второстепенни, спрямо територията на сградата, площи (офиси, магазини) ще се подчини на предназначението на основната по площ част на сградата.

3) Според чл. 13а.“стойностите на коефициентите на топлопреминаване през ограждащи елементи, граничещи с външен въздух на нови сгради и в местата на обновяване/ремонт/реконструкция на граничещи с външен въздух конструктивни елементи на съществуващи сгради, извън случаите по чл. 4, ал. 6 не може да надвишават с повече от 10% референтните стойности в таблица 1 и в таблица 2.“, като съгласно т.16 от допълнителните разпоредби за „нова сграда“ ще се счита всяка новоизградена сграда до 6 години от въвеждането ù в експлоатация.“


Всички промени може да видите ТУК.