Статии

Задължени лица за реализиране на енергийни спестявания в предприятие/ промишлена система:

17/05/2024

Съгласно чл. 14а, ал. 4 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) се въвежда схема за задължения за постигане на енергийни спестявания и алтернативни мерки, които да осигурят постигането на обща кумулативна цел за енергийни спестявания при крайното потребление на енергия за периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2030 г.

Задължени лица са:

 1. Източници на енергия: В тази категория се включват:
  1. производители на енергия,
  2. доставчици на енергия и
  3. други участници, които се занимават с производство, доставка или търговия на енергия.
 2. Потребители на енергия: Сред тях са:
  1. предприятията и
  2. промишлените системи, които използват енергия за своята дейност.

Всяка година на сайта на АУЕР се публикува поименен списък на задължените лица по чл. 14а, ал. 4 от ЗЕЕ и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за изпълнение през съответната година, утвърден със заповед на Министъра на енергетиката.

Чл.63 (ЗЕЕ) (8) Задължените лица по чл. 14, ал. 4 и чл. 14а, ал. 4 изготвят годишна информация за изпълнението на поставените им индивидуални цели за енергийни спестявания.

(9) Информацията по ал. 8 включва изпълнените мерки и постигнатите енергийни спестявания, начините на тяхното изпълнение съгласно чл. 21, ал. 1, както и съответствието с чл. 20, т. 2 и 4 и чл. 20а, ал. 2.

11) Информацията по ал. 8 се изготвя по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията, и се представя в агенцията не по-късно от 1 март на годината, следваща годината на отчитане.

Доказването на тези цели се извършва от екип от експерти, който извършва оценка на постигнатите енергийните спестявания в предприятие, промишлена система и издава протокол за постигнати спестявания, с който да се покрият индивидуални цели за енергийни спестявания.

Санкции при неизпълнение:

Неспазването на законовите изисквания за предоставяне на информация за енергийната ефективност на сайта на Агенцията за Устойчива Енергия (АУЕР) може да има различни последици, включително:

 • Предупреждение или глоба;
 • Административни санкции.

Според чл. 97, ал. 1 от ЗЕЕ задълженото лице, което не изпълни определената му индивидуална цел за ежегодни нови енергийни спестявания, подлежи на следните санкции:

 • Глоба от 1000 до 5000 лв.; или
 • Имуществена санкция от 5000 до 25 000 лв.

При повторно нарушение:

 • Глоба от 5000 до 25 000 лв.; или
 • Имуществена санкция от 50 000 до 500 000 лв.

Разполагаме с екип, който може да извърши оценка на енергийните спестявания в предприятие, промишлена система и да издаде протокол за постигнати спестявания.