Статии

Обследване на улично осветление

02/02/2022

Обследване на улично осветление

В миналото общественото осветление се е използвало от съображения за сигурност, а днес то е необходимост и неизменна част от всеки град, междуградски път или от всяко друго селище. Разбира се, ползите от него са много по-големи от недостатъците, но има някои негативни аспекти.

Например, уличното осветление е огромен потребител на електроенергия. А знаете ли, че съществуват възможности за спестяването ѝ?
В наши дни икономията на електроенергия и намаляването на емисиите на СО2 имат голямо значение, а именно тук възниква нужда от качествено планиране на нови проекти за улично осветление и от подробен анализ на възможностите за спестявания в съществуващите системи. 
Икономиите на средства, които могат да бъдат постигнати в областта на уличното осветление (интелигентно планиране на ново и реконструкция на съществуващото), могат да бъдат по-добре инвестирани в други пера на бюджета.

Каква е методологията за обследване на уличното осветление?
Качественият енергиен одит на уличното осветление е съвкупност от анализ на текущото състояние, събиране на базисна информация за потребителите на услугата, анализ на наличната проектна документация, описание на системата за улично осветление за съществуващите инсталации, анализ на сметките за електричество и др. 

Енергийният одит на уличното осветление включва анализ на:
• електромерите, разпределителните табла и кабелните системи;
• специфичните области на уличното осветление;
• използваните видове източници на светлина;
• осветителните тела и източниците на светлина;
• системата за управление и регулиране.

Информацията за системата на улично осветление трябва да включва:
Данни за броя на осветителните тела - източниците на светлина с техните видове, инсталираната мощност, дължината на уличното осветление, вида на населеното място, брой електромери, разстояние между уличните осветители, данни за годишното потребление на електроенергия и средната осветеност. 

Енергийното обследване на уличното осветление е предварително изготвен систематичен процес за придобиване на подходящи знания за съществуващото потребление на електроенергия и може да се извършва само от упълномощено физическо или юридическо лице. Инфраструктурата на общественото осветление включва осветителни стълбове, осветителни тела, източници на светлина и система за управление. 

Подобряване на уличното осветление е един от начините да се постигне енергийна ефективност на местно, национално и глобално ниво. Свържете се с нас!