Диамант БГ ЕООД - услуги


» Изготвяне на доклади за оценка на съответствие за енергийна ефективност на инвестиционни проекти във фаза технически и работен проект по чл.142, ал.9 и чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ.

» Изготвяне на Енергийни паспорти на сгради

» Обследване за енергийна ефективност на съществуващи и нови сгради

» Сертифициране на сгради за енергийна ефективност

» Мониторинг


» Изготвяне на доклади за оценка на съответствие за енергийна ефективност на инвестиционни проекти във фаза технически и работен проект по чл.142, ал.9 и чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ.

Съгласно Закон за устройство на територията
Чл. 169. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за осигуряване в продължение на икономически обоснован експлоатационен срок на съществените изисквания за:
6. енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение.

и съгласно ЗЕЕ от 14.11.2008 г.
Чл. 15. (1) Всеки инвестиционен проект за изграждане на нова сграда, реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуваща сграда трябва да съответства на изискванията за енергийна ефективност, предвидени в този закон.
Оценката за съответствие на инвестиционен проект се издава след провеждане на обследване за енергийна ефективност на етап технически или работен проект и служи за издаване на разрешение за строеж. Дейностите по извършване на обследване за енергийна ефективност се извършват от физически или юридически лица, отговарящи на изискванията на чл.23 от ЗЕЕ от 14.11.2008 г. и съгласно чл.142, ал.9 от ЗУТ.

» Изготвяне на Енергийни паспорти на сгради

Енергийният паспорт на сграда е част от общия Техническия паспорт - Чл. 4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите

Енергийният паспорт на нова сграда се съставя преди въвеждането й в експлоатация, както и по време на нейната експлоатация след извършване на СМР.

Енергийният паспорт на сграда се съставя с цел оценяване и установяване на съответствието на енергийните характеристики на сградите с нормативните изисквания за енергийна ефективност и на актуалното състояние на енергопотреблението на сградите по време на техния икономически обоснован експлоатационен срок.

Енергийните паспорти се съставят по отделен договор или като етап от договора между възложителя на сградата и лицето, вписано в регистъра на лицата, извършващи обследване и сертифициране на сгради за енергийна ефективност, по реда на наредбата по чл. 16, ал. 13 ЗЕЕ.

Енергийният паспорт се състои от 3 страници, неделима една от друга, и се съставя след всяко проведено обследване по образец.

Възложителят получава 2 копия (оригинал) на енергийният паспорт на сградата, на хартиен носител.

» Обследване за енергийна ефективност на съществуващи и нови сгради

Енергийното обследване (наричано още енергиен одит) представлява систематизиран подход, даващ възможност за даден обект:
- енергийно обследване
- изготвяне на доклад с резултати от обследването;
- да се направи анализ на енергийните характеристики и сравняването им с нормативните;
- издаване на сертификат на сградите.

При обследването се прави подробно описание на схемите на енергоснабдяване на обекта, конструкциите на сградните ограждения, възможностите за топлосъхранение на сградата, както и основните технологични процеси и нивото на технологиите. Изчислява се енергийния баланс на обекта и базовата линия на енергопотребление. Определя се и т.нар. специфичен разход на енергия, представляващ количеството енергия, изразходвана за единица от подходящ еталон. Преценява се съответстват ли получените резултати на стандартите и нормативните изискванията за енергийна ефективност.

Оценява се потенциала за намаляване на разходите за енергия. Подробно се набелязват и описват мерки за повишаване на енергийната ефективност, като се съставя икономическа и екологична оценка на избраните мерки, определя се "срок на откупуване".

» Сертифициране на сгради за енергийна ефективност

Съгласно Закона за енергийна ефективност от 14.11.2008 г.:

Чл. 17. (1) Сертифицирането за енергийна ефективност на сгради има за цел удостоверяване актуалното състояние на потреблението на енергия в сградите, енергийните характеристики и съответствието им със скалата на класовете на енергопотребление от наредбата по чл. 15, ал. 3.

(2) Сертифицирането за енергийна ефективност на сгради се извършва след обследване за енергийна ефективност.


Съгласно чл. 17 от Наредба РД-16-1057 издаваните сертификати от акредитираните фирми биват 2 вида : Категория А и категория Б.

Сертификат категория А се издава за:
- сгради със стойност на интегрираната енергийна характеристика, равна или по-малка от еталонната, съответстваща на изискванията на наредбата по чл.15, ал.2 от ЗЕЕ и на наредбата по чл.169, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.169, ал.1, т.7 от ЗУТ;
- сгради, построени до 1990г., със стойност на интегрираните енергийни характеристики, равна или по-малка от еталонната, съответстваща на изискванията на съответните нормативни актове по проектиране, изпълнение и приемане, действащи към 1999г.

Сертификат категория Б се издава за:
- сгради със стойност на интегрираните енергийни характеристики, равна или по-малка от еталонната, съответстваща на изискванията на съответните нормативни актове по проектиране, изпълнение и приемане, действащи към годината на въвеждане на сградите в експлоатация.

Сгради получили сертификат Категория А или категория Б се освобождават от данък сгради по чл.24 , ал.18 и ал.19 от Закона за местните данъци и такси които гласят:

Чл. 24. (1) Освобождават се от данък:
18. (нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификат категория А, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок 7 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

б) за срок 10 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата;

19. (нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификат категория Б, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок 3 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

б) за срок 5 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.

» Мониторинг