Енергийна ефективност - Полезна информация и връзки

Нормативна база - документи

» Закон за енергийната ефективност
» Наредба № рд-16-348 от 2 април 2009 г.
» Наредба за обследване за енергийна ефективност
» Наредба за енергийните характеристики на обектите
» Наредба за сертифициране на сгради за енергийна ефективност
» Енергийна стратегия на Република България
» Закон за енергетиката
» Закон за устройство на територията
» Закон за местните данъци и такси
» Наредба №5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите
» Наредба №7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради
» Директива 2006/32/ЕО относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги


Полезни връзки

» Агенция по енергийна ефективност
» Фонд "Енергийна ефективност"
» Министерство на икономиката и енергетиката
» Министерство на регионалното развитие и благоустройството
» Програма за кредитиране на Енергийната Ефективност в дома (REECL)
» Възобновяеми енергийни източници
» Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
» Портал на Европейската Комисия за енергийна ефективност