Енергийна ефективност - Понятия

Агенция по енергийна ефективност – юридическо лице, на бюджетна издръжка със седалище в София и със статут на изпълнителна агенция към министъра на икономиката и енергетиката


Базова линия на енергопотребление – основната връзка между разхода на енергоносители и произведената продукция:E = а + m.P, където:

E – консумираната енергия (за единица продукция)
а – константен разход,
m – коефициент,
Р – фактор, влияещ върху консумацията на енергия (вид продукция, околна температура и др.).

Детайлно обследване – извършване на подробни заснемания, измервания и енергийни изчисления, с които се определя възможността за намаляване на разходите за енергия с точност ±5%; предлагане на списък с мерки за намаляване на разходите за енергия с подробна икономическа и екологична оценка


Енергийна ефективност – всяка мярка или съвкупност от мерки, резултатът от приложението, на които води до намаляване разхода на енергия, при запазване степента на комфорт в бита и намаляване на енергоемкостта на единица продукция в индустрията, при опазване на околната среда


Енергийни загуби – количеството използвана, но неоползотворена, в следствие на ниска енергийна ефективност, енергия


Енергиен потребител – всяко физическо или юридическо лице - ползвател на енергоносител за преобразуване на енергия или за крайна употреба.


Енергоефективни услуги – дейностите по обследване, консултиране, проучване, проектиране, конструиране, инсталиране, модернизация, поддръжка, управление и мониторинг на машини, съоръжения и сгради, водещи до намаляване потреблението на енергия, при запазване или увеличаване на енергийния комфорт.


Енергопотребление – количеството потребена или предназначена за потребление енергия, използвана за задоволяване на различни енергийни нужди и/или за осигуряване на микроклимата


Еталонни технически норми – определят се въз основа на изискванията в нормативните документи по проектиране, изпълнение и приемане на обектите и на стандартите, действащи към годината на въвеждането на обектите в експлоатация


Интегрирана енергийна характеристика – годишен разход на енергия (потребна и/или първична) в kWh/год и/или в екологичен еквивалент CО2


Лице, вписано в публичния регистър по чл.16 ал.13 от ЗЕЕ – лице, получило удостоверение с право за извършване на сертифициране на сгради.


Лице, вписано в публичния регистър по чл.18 ал.10 от ЗЕЕ – лице, получило удостоверение с право за извършване на обследване на сгради.


Мерки за икономия на енергия – мерки, резултатът от приложението, на които води до намаляване разхода на енергия, при запазване степента на комфорт в бита и намаляване на енергоемкостта на единица продукция в индустрията, при опазване на околната среда


Нов строеж – (по смисъла на НАРЕДБА № 5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите) - строеж, за който е издадено разрешение за строеж след 1 януари 2007 г.; строеж, който е разрешен преди 1 януари 2007 г., до влизане в сила на тази наредба не е въведен в експлоатация по законоустановения ред и срокът на действие на разрешението за строеж не е изтекъл.


Обект – всяка самостоятелно обособена сграда или съоръжение, които потребяват енергия


Обследване за енергийна ефективност – процес, който има за цел да намери специфични възможности за намаляване на енергийната консумация и да установи: консумацията на енергия, нивото на технологиите и управлението на енергийното стопанство, икономията на топлинна енергия и топлосъхранение на обекта и съответствието със стандартите за енергийна ефективност


Основен ремонт на строеж – частично възстановяване и/или частична замяна на конструктивни елементи, основни части, съоръжения или инсталации на строежа, както и строително-монтажните работи, с които първоначално вложени, но износени материали, конструкции и конструктивни елементи се заменят с други видове или се извършват нови видове работи, с които се възстановява експлоатационната им годност, подобрява се или се удължава срокът на тяхната експлоатация.


Предпроектно проучване – изследване, което служи за планиране на средствата по програмите за енергийна ефективност. То описва мерките, средствата, задълженията и времевата рамка за постигане на конкретни цели по отношение на енергийната характеристика


Преобразуване на енергията – процес на “превръщане” на енергията от един вид или форма в друг


Промяна на предназначението на обект или на част от него – промяната от един начин на ползване в друг, съгласно съответстващите им кодове, представляващи основни кадастрални данни и определени съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър и нормативните актове за неговото прилагане.


Реконструкция на строеж – възстановяване, замяна на конструктивни елементи, основни части, съоръжения или инсталации и изпълнението на нови такива, с които се увеличават носимоспособността, устойчивостта и трайността на строежите.


Сертификат за енергийна характеристика на сграда – официално признат документ, който включва енергийната характеристика на сграда, изчислена според методологията, посочена в наредбата за сертифициране на сгради.


Срок на откупуване – времето, за което направените инвестиции за енергоспестяващи мерки ще бъдат възстановени за сметка на намалените разходи за енергия.


Съществуващ строеж – (по смисъла на НАРЕДБА № 5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите) - строеж, който е въведен в експлоатация преди влизане в сила на тази наредба; строеж, който се използва, независимо от това дали са изпълнени изискванията за въвеждането му в експлоатация към датата на завършването му; незавършен строеж, за който разрешението за строеж е изгубило действието си по смисъла на чл. 153, ал. 2 ЗУТ.


Текущ ремонт на строеж – подобряването и поддържането в изправност на сградите, постройките, съоръженията и инсталациите, както и вътрешни преустройства, при които не се: засяга конструкцията на сградата; извършват дейности като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата; променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях.


Технически паспорт на строеж – документ, който включва техническите характеристики на елементите на строежа, свързани с изпълнението на съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 – 3 (ЗУТ), инструкции за експлоатация, обслужване, обследване, поддържане и ремонт и отразява всички извършени строителни и монтажни работи, след въвеждането на строежа в експлоатация.