Енергийна ефективност на сградния фонд в България

По официални данни външните ограждащи конструкции на сградите имат реални коефициенти на топлопреминаване, които са 3 – 4 пъти по-високи в сравнение с нормите за ново строителство, въведени през 2010 г. В 80 процента от съществуващия сграден фонд сутерените и таванските плочи са без топлинна изолация.

Недобрата топлоизолация на външните ограждащи елементи конструкции е причина за големи топлинни загуби, като през остъклените повърхности - прозорци и остъклени балконски врати, те понякога достигат до 50 процента от общите топлинни загуби.

Най-големи проблеми се очертават в сградите, строени по едропанелна технология, които са 18 900 и са разположени в 120 жилищни комплекса в страната. В тях се намират 707 441 жилища, обитавани от над 1.77 млн. души. 83 на сто от панелните жилища са разположени в областните центрове, като в редица големи градове панелните жилища представляват около 50 на сто от целия жилищен фонд.

Оценки и анализи направени от експерти показват, че около 10 процента от панелните жилищни сгради се нуждаят от неотложен ремонт на вътрешните инсталации и на хидроизолацията на покрива.