ДВ 72, 31/8/18 - изменения в правилата за търговия с ел. енергия

Показани са някои от измененията, уточняващи въпроси по плащания на задължения и организационни въпроси. Два малки момента:
  • Думата „производителите“ се заменя с „търговски участници, които притежават диспечирани производствени и/или потребяващи обекти“; 
  • Наличието на сключен договор за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция е задължително условие за участието на крайни клиенти на пазара по свободно договорени цени и е част от процедурата по регистрация на пазара.;

Предшестващи документи:

ТУК  може да прочетете становището и исканията на Асоциация „Хидроенергия“ по отношение на промяната на Правилата за търговия с електрическа енергия от 15/8/18, предшестващи изменението в бр. 72.

  ТУК  може да се запознаете  с доклада на дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ и дирекция „Правна“ относно приемането тези "Правила за изменение..." на проектна фаза.