Проектиране на Част ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ - "Диамант БГ" ЕООД

Всеки инвестиционен проект подлежи на съгласуване и одобряване, на базата на които се издава разрешение за строеж. Част енергийна ефективност е задължителен елемент на всеки инвестиционен проект, въз основа на който се издава разрешението за строеж на сгради.

Съгласно “Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради“:

чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) (1) Всеки инвестиционен проект на сграда, въз основа на който се издава разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съдържа част "Енергийна ефективност".

Въз основа на част Енергийна ефективност се разработват:
» Доклад за оценка на съответствие за енергийна ефективност на инвестиционни проекти във фаза технически и работен проект по чл.142, ал.9 и чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ
» Енергиен паспорт на сградата

Според НАРЕДБА № 5 за техническите паспорти на строежите:
“чл. 19а. (Нов, ДВ, бр.38 от 2008г.) (3) Енергийният паспорт на нова сграда се съставя преди въвеждането й в експлоатация, …”

Фирма “Диамант БГ” ЕООД има отдел ОВК проектанти, притежаващи пълна проектантска правоспособност, преминали обучение за най-новите изменения на Наредба № 7. Отделът се занимава единствено с част Енергийна ефективност.

За контакти във връзка с проектиране на част „Енергийна ефективност”:
Тел.: 0887 063 974
ee@diamant.bg